Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

Samorząd Uczniowski i Wolontariat

PLAN PRACY w rok szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca SU- Weronika Wesoła

Z-ca Przewodniczącej SU- Zofia Kalinowska

Skarbnik- Klaudia Jekiełek

Kronikarz- Martyna Bołociuch

Przewodniczący Sekcji Wolontariatu- Maciej Worach

Przewodniczący Sekcji Dekoracyjnej- Wiktoria Chaj

Przewodniczący Sekcji Organizacji Imprez- Anna Dżugała

Przewodniczący Sekcji Koleżeńskiej- Oliwia Kmieć

Przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia- Alicja Zaczek

Opiekunowie:
Dorota Kowalczyk i Anna Czerniak

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI SU

Art. 55. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.