Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

Rada Rodziców

 

PRZEWODNICZĄCA: Aneta Kalisiak

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEJ: Katarzyna Kurosz

SEKRETARZ: Agnieszka Wesoła

SKARBNIK: Aneta Kalisiak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Anna Kondracik

 Ewa Białkowska

Romana Luboińska

Anna Klejna

Anna KalinowskaKompetencje:

Rada rodziców:

  1. Może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej i rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

  2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

  3. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.

  4. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkolnej.

  5. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności.

  6. Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.

  7. Opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  8. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  9. Opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez organizację pozarządową.