Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

"Szkoła promująca zdrowie,
jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji"

                           (Rezolucja I Konferencji Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie)

 Szanowni Państwo!

Decyzją nr  36/2005 Wojewódzkiego Zespołu do spraw Szkół Promujących Zdrowie z dnia 18 sierpnia 2005 r. SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAMĘCINIE została przyjęta do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jesteśmy dumni z tego faktu, gdyż jesteśmy jedyną taką szkołą w gminie.

Celem naszych działań było uzyskanie w ciągu 3 lat Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W ramach tego projektu dążyliśmy, aby nasza szkoła była szkołą przyjaznych spotkań, demokratycznych zasad, zdrowych nawyków, optymistycznie nastawioną do życia i otwartą na drugiego człowieka w myśl przysłowia:

„Serca, gdy się cieszą, stoją otworem”.

Działania te wymagały z jednej strony dużego zaangażowania całej społeczności szkolnej, przyjaciół i partnerów szkoły, z drugiej zaś były źródłem satysfakcji. Nasze wspólne wysiłki zaowocowały uzyskaniem przez szkołę w listopadzie 2008 r. Zachodniopomorskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Dyrektor szkoły Danuta Stróżyńska-Gryćko

 

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

„Żyję zdrowo i bezpiecznie”

Cele szczegółowe:

 - zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy, aktywność ruchową;

- stworzenie przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie

 - kształtowanie właściwego stosunku do własnych negatywnych i pozytywnych emocji

- szukanie ważnych umiejętności pomagających we współżyciu z innymi, takich jak :życzliwość, odwaga, tolerancja itd.

- zachęcanie rodziców do odwiedzania szkoły i współpracy z nią

 - propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli , rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej

    

 

    Zadanie

 

       Forma i metoda realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

1.Przygotowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018

- przedstawienie przez koordynatora planu działań opracowanego przez szkolny zespół promocji zdrowia;

-przyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok szkolny 2017/2018.

koordynator

wrzesień

2. Przekazanie informacji 

o zadaniach programu społeczności szkolnej.

- zamieszczenie planu  pracy Szkoły Promującej Zdrowie oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły

- wprowadzenie stałej tablicy „Promocja zdrowia”, dostarczającej wiadomości na temat zdrowia

-zorganizowanie w szkolnej bibliotece ,,Kącika czytelniczego promocji zdrowia”

E. Andruszewska

 

A.Pieśkiewicz

 

Aktyw biblioteczny

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

Cały rok

3. Zaangażowanie rodziców 

w działanie.

- przedstawienie przez wychowawców informacji 

o podejmowanych działaniach SZPZ

- pozyskanie od rodziców propozycji na  efektywniejszą współpracę ze szkołą 

 

- angażowanie rodziców w akcje klasowe i szkolne.

wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień – październik

 

Cały rok

4. Savoir vivre- zajęcia warsztatowe.

Zasady kulturalnego zachowania się przy stole – warsztaty

Wychowawcy klas

Cały rok

 

5. Przygotowanie przez każdy zespół klasowy określonego wydarzenia związanego z promocją zdrowia

-wystawa ciekawych warzyw i owoców

- „Jesienna promocja zdrowia”- np .jesienne kanapki, surówki, sałatki

--ogłoszenie kolejnej edycji konkursu ,,Dzień kolorowych witamin”

- Stawiam na II śniadanie- kontynuacja wspólnego spożywania posiłku

- Kolorowy talerz- przygotowanie dla uczniów zdrowego poczęstunku ,propagowanie dobrych nawyków żywieniowych przez rodziców

-Szkolny Dzień Życzliwości

 -Konkurs na prezentacje multimedialną dla kl, IV-VII ,,Cukier? Nie dziękuję”- wykonanie na w/w temat- ulotek, plakatów- wystawa

-Światowy Dzień Zdrowia- zdrowy tydzień

 

-Zdrowe urodziny- zaproszenie rodziców do akcji ograniczenia przynoszenia cukierków , a propagowanie obdarowywania kolegów i koleżanek zdrowymi smakołykami

     D. Bartos

   Wychowawcy

 

D. Kowalczyk

 wszyscy   nauczyciele

 

Stowarzyszenie ,,Promyczek”

 J. Jandy    

 B. Ukleja

 

D. Bartos

D. Kowalczyk

SU   

Wychowawcy klas

     

 

 

październik

październik listopad

wrzesień

 

cały rok

 

Listopad

 

Styczeń

Grudzień

 

kwiecień

 

 

cały rok

6. Jestem bezpieczny i zdrowy

- Spotkanie z Policją; Strażą Pożarną-,, Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

 

-Bezpieczny uczeń – świadomy rodzic – działanie edukacyjno – prewencyjne dla rodziców i uczniów kl.0-VII

 

- Bezpieczna przerwa

 

- „Bezpieczni w sieci”-przygotowanie ulotek , prezentacji multimedialnych itp.

 

- Ratujemy i uczymy ratować– warsztaty udzielania pierwszej pomocy przez Ratowników Medycznych

Pedagog

 

 

 

 

Dyżurujący

nauczyciele

 

B.Ukleja

 

I.Marciniak

E.Andruszewska

Wrzesień

styczeń

 

cały rok

 

cały rok

 

luty

 

 

Listopad

kwiecień

7. Dobrze czuję się w szkole.

- „Przeciwdziałanie przypadkom stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów”- pogadanka

- Pozyskiwanie od uczniów informacji o sytuacjach konfliktowych za pomocą skrzynki „Zgłoś problem”

„Zdrowa szkoła”- konkurs plastyczny,

- Szkolny konkurs na najsympatyczniejszego ucznia „Uczeń z klasą” kl.0-III, IV-VII.

- Radosny uśmiech-przyjazna szkoła- Dzień dziecka - Turniej klas

 

Pedagog

 

pedagog

M. Kiela

 

SU

S. Kolański

A.Szulc

 

 

luty

 

cały rok

marzec

 

maj

czerwiec

8. Z higieną za pan brat

- Pogadanka na temat prawidłowego dbania o zęby w kl 0-III

-Badanie profilaktyczne stanu uzębienia uczniów w kl.IV-VII

 Pedagogizacja rodziców na temat ,,Wpływ chorych zębów na stan zdrowia dziecka”

- Udział uczniów we fluoryzacji

 

- Higiena okresu dojrzewania- pogadanka

Pielęgniarka

D.Bartos

 

Pielęgniarka -stomatolog

Pielęgniarka

 

B.Kwaśna

Luty

Luty

 

marzec

 

cały rok

listopad

9. Dbając o Ziemię dbasz o zdrowie.

 

- Gminny Turniej Ekologiczny.

 I.Marciniak

E. Andruszewska

 

kwiecień

10. Ruch to zdrowie.

- wycieczki rowerowe,

- piesze wycieczki,

- udział w zawodach sportowych,

- konkurs na najlepszego sportowca kl. I-III, kl. IV-VII

 

Wychowawcy

 

S. Kolański

 

cały rok

 

czerwiec

11.Reklama zachowań prozdrowotnych 

w środowisku lokalnym

- Zorganizowanie Pikników Rodzinnych w klasach-Gry i zabawy integrujące wszystkie pokolenia.

-Nasza szkolna książka kucharska- pomysł na  jadłospisy

Wychowawcy

 

J.Szczupakiewicz

maj/czerwiec

 

marzec

12. Działania stałe SZPZ

 -organizacja obiadów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- udział w programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”

-fluoryzacja zębów

- realizacja programów prozdrowotnych,, Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Stopek, Gryfuś

- Konkurs o zdrowiu, Konkurs kolorowych witamin, Konkurs o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym

-włączanie się w ogólnopolskie programy edukacyjne promujące zdrowy styl życia

-promowanie aktywności ruchowej zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych; turnieje, zawody sportowe, zajęcia na pływalni

-działania profilaktyczne zgodnie z programem profilaktycznym szkoły

-kształtowanie pozytywnego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska naturalnego, Sprzątanie świata, Gminny Turniej Ekologiczny

-kształtowanie właściwego klimatu szkoły-zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych

-tworzenie bezpiecznych warunków pracy, nauki i zabawy w szkole i poza nią: bezpieczne ferie, wakacje

-szerzenie informacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

                                                                                                                      Opracował Zespół do spraw Promocji Zdrowia

                                                                                                                                    pod kierunkiem koordynatora  Danuty Bartos