Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W ZAMĘCINIE

 

1.    Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im statusu programowej działalności wychowawczej szkoły.

2.    Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu we wrześniu i uzgodnionego:

·       Z Radą Rodziców, dotyczy spotkań otwartych z nauczycielami,

·       Z wychowawcami klas, dotyczy spotkań tj. zebrań, wywiadówek, uroczystości klasowych.

3.    Rodzice uczniów szkoły maja możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednio telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania (za pośrednictwem sekretariatu szkoły).

4.    Spotkanie nauczyciela z rodzicami w domu ucznia odbywa się po uprzednim obustronnym uzgodnieniu takiej wizyty.

5.    Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są klasopracownie szkolne. Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.

6.    Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.

7.    W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.

8.    Uprasza się o unikanie następujących zachowań rodziców:

·       Zaczepianie nauczycieli na ulicy.

·       Przeszkadzanie w czasie lekcji.

·       Zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.

·       Telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela.

9.    Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

10.Wszelkie uwagi, wnioski i skargi rodziców dotyczące pracy szkoły     rozpatrywane są z zachowaniem drogi służbowej: Wychowawca- Dyrektor Szkoły – Rada Pedagogiczna – organ prowadzący szkołę.

11. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.

 

Procedurę wprowadzono na mocy uchwały Rady Pedagogicznej nr 9/2004/2005 z dnia 16.11.2004 r. na podstawie wspólnego wniosku Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.